تعمید آب

یقین بدان که هیچ کس نمی‌تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد‌