درباره ما

ما اعتقاد داریم عیسی مسیح کلام مجسم خداست، او صورت خدای نادیده است که در الوهیت با خدا و روح القدس همذات و برابر است. عیسی مسیح از ازل بوده و تا ابد نیز باقی خواهد ماند. او بواسطۀ روح القدس در رَحم قرار گرفت و از مریم باکره زاده شد، و در زمان پنطیوس پیلاطس رنج کشید و مصلوب شد و در روز سوم از مردگان برخاست و به آسمان صعود کرد و اکنون در دست راست خدای قادر مطلق نشسته و از آنجا می آید تا مردگان و زندگان را داوری نماید

درباره ما

اعتقادنامه سازمان ایمانداران

ما مسیحیان پروتستان انجیلی (اونجلیکال) هستیم و به هیچ کلیسای محلی و یا سازمان سیاسی وابسته نیستیم و فقط جهت پیشبرد ملکوت خدا در بین فارسی زبانان خدمت میکنیم. سازمان خدمات مسیحی ایمانداران در کشور آلمان به عنوان یک سازمان مسیحی ثبت شده و تمامی فعالیتهای آن مطابق قوانین اتحادیه اروپا میباشد
تثلیث
ما یکتاپرستان تثلیثی هستیم و به تثلیث اَقدس اعتقاد داریم و به وحدت الوهیت، و به برابری ازلی پدر، پسر و روح القدس معتقدیم.
کتاب مقدس
تمامی 66 بخش کتاب مقدس کلام خداوند و مقدس است و تماماً از جانب خدا الهام شده و مصون از هرگونه خطا میباشد و همۀ تعالیم آن قابل اعتماد است
مسئولیت ما
ما به عنوان مسیحیان وظیفه داریم تا خبر خوش انجیل را به گوش همۀ قومها برسانیم؛ تا بشنوند، و ایمان بیاورند و نجات پیدا کنند
کلیسای جامع
ما ایمان داریم به کلیسای جامع که بدن خداوند عیسی مسیح است و تشکیل شده از همۀ ایمانداران به عیسای مسیح

ما اعتقاد داریم که روح القدس با خدای پدر و کلام مجسم او یعنی عیسی مسیح برابر بوده و دارای الوهیت است. او نیز از ازل بوده و تا ابد باقیست. روح القدس بعد از ایمان آوردن در ایمانداران ساکن میشود و آنها را به سمت راستی ها هدایت میکند

غسل تعمید

ما اعتقاد داریم که غسل تعمید، طبق کتاب مقدس باید به شکل غوطه ور شدن کامل در آب انجام گرفته و غسل تعمید باعث پاکی یا نجات کسی نمیشود، بلکه شهادت ایمان مسیحی در ملاء عام است و نمادی از مرگ، دفن و رستاخیز مسیح

آموزه گناه و فیض

ما اعتقاد داریم بخاطر گناه، انسان محکوم به تباهی کامل است؛ چون همۀ انسانها گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر هستند، اما خدا محض فیض خود راهی برای نجات انسان مهیا ساخته تا او را نجات دهد، و این از فیض خداست

عادل شمردگی

ما اعتقاد داریم که انسان فقط توسط ایمان به کار عیسی مسیح بر روی صلیب عادل محسوب میشود و هیچ عملی از طرف انسان نمیتواند او را به حضور خدا برگرداند، اما هر که ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد

خداوند

ما اعتقاد داریم که فقط یک خدای حقیقی وجود دارد که خالق آسمانها و زمین است. او خدای مقدس است و بی همتاست که شایسته پرستش میباشد، او آفریده نشده بلکه از ازل بوده و تا ابد نیز باقی خواهد ماند
imandaran

FREE
VIEW