شخصیت های کتاب مقدس

اسماعیل کیست؟

لغت فوق به معنای   شنیده شده خدا   می‌باشد.

اِستیفان کیست؟

لغت فوق به معنای   تاجدار   می‌باشد. اِستیفان یک

اپُلس کیست؟

لغت فوق به معنای  ” ویران کننده ”  می‌باشد نامی

ییهو نبی کیست؟

لغت فوق به معنای   او یهوه است   می‌باشد.

یوئیل نبی کیست؟

لغت فوق به معنای   یهوه خدای اوست   می‌باشد.

یونس کیست؟

لغت فوق به معنای   کبوتر، جگرگوشه   می‌باشد. یونس

یوشع کیست؟

لغت فوق به معنای   یهوه نجات است، یهوه

یدوتون کیست؟

لغت فوق به معنای   ستایش کننده، دعا کننده

یحیای تعمید دهنده کیست؟

لغت فوق به معنای   فیض خداوند   می‌باشد. یحیی

هوشع کیست؟

لغت فوق به معنای   رستگاری، نجات دهنده   می‌باشد.

نوح کیست؟

لغت فوق به معنای   آسایش، آسوده   می‌باشد. نوح

ناحوم کیست؟

لغت فوق به معنای   دلداری، تسلی   می‌باشد. ناحُوم

میکاه کیست؟

لغت فوق به معنای   چه کسی مثل خداوند

مَلاکی کیست؟

لغت فوق به معنای   پیام آور، فرشته   می‌باشد.

مریم (نبیه) کیست؟

لغت فوق به معنای   سرکش، متمرد   می‌باشد. مَرْیم

عوبدیا کیست؟

لغت فوق به معنای   خدمتگزار خداوند   می‌باشد. نام

عاموس کیست؟

لغت فوق به معنای   بار مسئولیت   می‌باشد. عاموس

صفنیا کیست؟

لغت فوق به معنای   مخفی در یهوه   می‌باشد.

سموئیل کیست؟

لغت فوق به معنای   شنیده شده از خدا

زکریا کیست؟

لغت فوق به معنای   یهوه نامیده است، یهوه

دَبوره کیست؟

لغت فوق به معنای   شیرین سخن   می‌باشد دَبورَه

دانیال کیست؟

لغت فوق به معنای   خداوند داور من است

خنوخ کیست؟

لغت فوق به معنای   بنیانگزار، مؤسس   می‌باشد. خَنُوخ

حنا کیست؟

لغت فوق به معنای   فیض   می‌باشد. حنا نام

حُلده کیست؟

لغت فوق به معنای   راسو   می‌باشد. حُلْدَة نام

حِزقیال کیست؟

لغت فوق به معنای   قوت داده شدة خداوند

حَجی کیست؟

لغت فوق به معنای   بزم، جشن   می‌باشد. حَجَّی

حَبقوق کیست؟

لغت فوق به معنای   در آغوش گرفته   می‌باشد.

جاد کیست؟

لغت فوق به معنای   خوش اقبال   می‌باشد. نام

برنابا کیست؟

لغت فوق به معنای   پسرِ تَسلی و تشویق

ایلیا کیست؟

لغت فوق به معنای   یهوه خدایِ من است

اَلیشع کیست؟

لغت فوق به معنای   خداوند نجات است   می‌باشد.

اِشعَیا کیست؟

لغت فوق به معنای   رستگاری خداوند   می‌باشد. در

اِرمیا کیست؟

لغت فوق به معنای   برگزیدة خداوند   می‌باشد. اِرْمیا

آساف کیست؟

لغت فوق به معنای   گرد هم آورنده   می‌باشد.

متیاس کیست؟

لغت فوق به معنای   خدا داده   می‌باشد. متیاس

یهودای اسخریوطی کیست؟

لغت فوق به معنای   ستایش خداوند را   می‌باشد.

شمعون کیست؟

لغت فوق به معنای   خداوند شنیده است   می‌باشد.

تدی کیست؟

لغت فوق به معنای   قلب، سینه   می‌باشد. تدی

یعقوب پسر حلفی کیست؟

لغت فوق به معنای   گیرنده پاشنه پا   می‌باشد.

متی نویسنده انجیل کیست؟

لغت فوق به معنای   هدیه خدا   می‌باشد. متی

توما کیست؟

لغت فوق به معنای   دوقلو   می‌باشد. توما نام

برتولما کیست؟

لغت فوق به معنای   پسر تولما   می‌باشد. برتولما

فیلیپس کیست؟

لغت فوق به معنای   دوستدار اسبان   می‌باشد. فیلپس

یوحنا کیست؟

لغت فوق به معنای   فیض خداوند   می‌باشد. یوحنّا

یعقوب پسر زبدی کیست؟

لغت فوق به معنای   گیرنده پاشنه پا   می‌باشد.

آندریاس کیست؟

لغت فوق به معنای   جوانمرد   می‌باشد. اندریاس اولین

پطرس کیست؟

لغت فوق به معنای   صخره   می‌باشد. اطلاعات در

موسی که بود؟

موسی بزرگترین رهبر یهودیان (اسرائیلیها) بود. او در

داود کیست؟

داود بزرگترین پادشاه یهودیان (اسرائیلیها) بود. او در

imandaran

FREE
VIEW