فریسیان که بودند؟


فریسیان فرقه‌ای بودند در دین یهود. واژه ”فریسی“ به معنی ”جدا شده“ است. در زمان مسیح، عقاید فریسیان تاثیر زیادی بر یهودیان داشت. آنان فرقه‌ای بسیار سخت گیر بودند که با جدیت می‌کوشیدند تا تمامی جزئیات شریعت یهود را بجا آورند (به فهرست لغات: ”شریعت“ مراجعه کنید). آنان خود را اشخاصی عادل می‌دانستند؛ اما واقعیت امر این است که در زمان مسیح، عده‌ای از آنان صرفا به ظواهر مذهب توجه نشان می‌دادند، نه به عمق و روح آن؛ بعضی از ایشان در باطن، اشخاصی شریر و ریاکار بودند (متی ۲۳: ۱۳-۳۲ مشاهده شود).
البته نمی‌توان گفت که تمامی فریسیان ریاکار بودند. نیقودیموس و غمالائیل در عین فریسی بودن، اشخاصی صالح و درستکار بودند (یوحنا ۳: ۱، اعمال ۵: ۳۴). پولس رسول خود یک فریسی بود (اعمال ۲۶: ۵، فیلیپیان ۳: ۵).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW