عادل کیست؟


عادل شمرده شدن یعنی بی گناه به حساب آمدن یکی از جنبه‌های اصلی نجات ما را تشکیل می‌دهد (فهرست لغات: نجات مشاهده شود). شخصی که عادل نیست نمی‌تواند به حضور خداوند بیاید…. تقدسی که به غیر از آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید (عبرانیان ۱۲: ۱۴).
با توجه به حقیقت فوق، پس چطور شخص می‌تواند از نظر خدا ” عادل“ شمرده شود؟ هیچ کسی نمی‌تواند از طریق تلاش و انجام اعمال نیکو، خود را عادل بسازد. شخص صرفا می‌تواند با توبه از گناهان و بازگشت بسوی مسیح از روی ایمان، عادل به حساب بیاید. وقتی ما ایمان خود را بر مسیح قرار می‌دهیم، مسیح گناهان و مجازات ما را بر می‌دارد. گناهان ما بر مسیح بی گناه قرار می‌گیرد، و بدینسان ما بخاطر کار مسیح، ” عادل“ شمرده می‌شویم. ما از طریق ایمان از عدالت مسیح برخوردار می‌شویم. مسیح ما را به حضور خداوند می‌آورد و در نتیجه به خداوند می‌گوید، ” من برای گناهان این شخص مُردم. از اینرو نیازی به مجازات او نیست. او اینک می‌تواند بی گناه در نظر گرفته شود“. و آنگاه خداوند ما را در نظر خود عادل اعلام می‌کند و ما را در خانواده الهی می‌پذیرد (مرقس ۱۰: ۴۵؛ رومیان ۳: ۲۴-۲۶؛ غلاطیان ۲: ۱۵-۱۶).
از اینرو وقتی خداوند ما را تبرئه کرده و عادل اعلام می‌کند، در واقع ما را از مجازات گناه آزاد می‌سازد. او گناهان ما را کاملا می‌بخشد. آنگاه ما در صلح و آشتی با خداوند بسر خواهیم برد (رومیان ۵: ۱)؛ ما دیگر بیش از این در تحت محکومیت قرار نخواهیم داشت (رومیان ۸: ۱).
دقت شود که اگر شخصی بتواند کاملا از شریعت موسی اطاعت کرده و آنرا به انجام برساند، آن شخص نیز عادل اعلام خواهد شد. مشکل این است که بخاطر طبیعت گناه آلود انسان، هیچ کس به غیر از مسیح قادر به پیروی از شریعت در تمامی جنبه‌های آن نیست. و بدینسان اگر یک شخص فقط در انجام یکی از احکام شریعت قصور کند شکننده شریعت شده و دیگر عادل به حساب نمی‌آید (رومیان ۸: ۳-۴؛ یعقوب ۲: ۱۰)…. هیچ کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی‌شود (غلاطیان ۲: ۱۶). به همین دلیل خداوند به رحمت خود عیسی را به این جهان فرستاد تا ما بتوانیم از طریق ایمان به او عادل شمرده شده و در نتیجه صاحب حیات ابدی شویم (یوحنا ۳: ۱۶).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW