شیطان کیست؟


شیطان سرکرده جمیع ارواح شریر و دشمن اصلی خدا و انسان است. شیطان یک فرشته سقوط کرده است؛ گناه اصلی وی تکبر است. او تلاش نمود تا خود را شبیه خداوند سازد، اما خداوند او را از آسمان رانده و سرنگون ساخت (اشعیا ۱۴: ۱۲-۱۵؛ اول تیموتائوس ۳: ۶).
کار اصلی شیطان، سوق دادن انسان به انجام گناه یعنی به عدم اطاعت از خداوند است. او این کار را بطور عمده با فریب انسان و با تحریک امیال شریرانه وی و با تضعیف ایمان او به انجام می‌رساند.
شیطان دارای اسامی متعددی در کتاب مقدّس است. او در ابتدا به عنوان یک مار پدیدار می‌شود (پیدایش ۳: ۱). او ابلیس (مکاشفه ۱۲: ۹) و مدعی برادران ما نیز نامیده شده است (مکاشفه ۱۲: ۱۰)؛ او دشمن و شیر غران نیز خوانده شده است (اول پطرس ۵: ۸). از او به عنوان بعلزبول (مرقس ۳: ۲۲)، تجربه کننده (متی ۴: ۳)، رئیس دروغگویان (یوحنا ۸: ۴۴)، و رئیس این جهان نام برده شده است (یوحنا ۱۲: ۳۱).
گرچه شیطان بسیار قدرتمند است، اما به هر حال در تحت سلطه خداوند قرار دارد. محدوده عمل او تا آنجایی است که خداوند به او اجازه داده است (ایوب ۱: ۱۲؛ ۲: ۶؛ لوقا ۲۲: ۳۱).
ما بواسطه کمک روح‌القدس می‌توانیم بر شیطان غالب شویم. اگر ما در مقابل وی بایستیم، او خواهد گریخت (یعقوب ۴: ۷). او قبلا بواسطه مرگ عیسی بر روی صلیب، شکست خورده است (عبرانیان ۲: ۱۴-۱۵)، اما او هنوز هم در این دنیا به اندازه کافی از قدرت برخوردار است. هر چند هنگامی که مسیح در پایان این دنیا دوباره باز گردد، شیطان کاملا شکست خورده و تا ابد به دریاچه آتش افکنده خواهد شد (مکاشفه ۲۰: ۷-۱۰).

منبع: رازگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW