شورای یهود (سنهدرین) چه کسانی بودند؟


سنهدرین مهم ترین شورای رهبری قوم یهود بود. کاهن اعظم رهبر این شورا بود. در زمان رخدادهای مربوط به عهد جدید، رسیدگی به مسائل مذهبی و داخلی یهودیان در حوزه اختیارات سنهدرین بود. با وجود این، سنهدرین این اجازه را نداشت که اقدامی در مخالفت با رومیان انجام دهد. همچنین رهبران یهود این اجازه را نداشتند که حکم مرگ را در مورد یک مجرم اجرا کنند. به همین دلیل، حکم مرگ عیسی، به فرمان فرماندار رومی، پنطیوس پیلاطس، اجرا شد.
سنهدرین به جز کاهن اعظم، از هفتاد عضو تشکیل می‌یافت. این اعضا از میان رهبران و مشایخ قوم یهود انتخاب می‌شدند.

منبع: رازگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW