واژه سلامتی در کتاب مقدس به چه معناست؟


واژه ” سلامتی“ در کتاب مقدّس دارای معانی بسیاری است. واژه ” سلامتی“ در عهد قدیم اغلب به عنوان سلام و درود بکار می‌رفته است. سلامتی همچنین می‌تواند به مفهوم صلح وعاری از جنگ و محاربه باشد و می‌تواند به مفهوم آرامش درونی نیز بکار برده شود.
واژه ” سلامتی“ در عهد جدید معمولا به مفهوم تندرستی و صحت کامل جسمانی، ذهنی و روحی است. اما مهمتر از همه به معنای صلح و آشتی با خداوند است. هنگامی که ما گناهکار بوده و توبه نکرده بودیم از دشمنان خدا محسوب می‌شدیم. اما اینک بواسطه ایمان به مسیح، می‌توانیم با خداوند در صلح و سلامتی باشیم. از اینرو دیگر نه تنها از دشمنان او به حساب نمی‌آییم، بلکه فرزندان او نیز محسوب می‌شویم (یوحنا ۱: ۱۲؛ رومیان ۵: ۱؛ ۸: ۱۶).

منبع: رازگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW