روح شریر (دیو) به چه معناست؟


در کتاب مقدس، دیوها ارواح شریر یا ناپاک نیز خوانده شده‌اند. این دیوها ارواح مردگان نیستند، بلکه روح‌هایی هستند که توسط خدا آفریده شدند، اما بعدها بر علیه او عصیان کردند. سرکرده دیوها شیطان است (رجوع شود به فهرست لغات: ”شیطان”).
این دیوها یا ارواح پلید از بدن جسمانی برخوردار نیستند؛ بنابراین، مشتاقند تا در بدن شخصی دیگر مسکن بگیرند. دیوها دارای قوه تعقل بوده و نیرومندند. آنها می‌توانند بر وجود انسانها مسلط شده و باعث نابینایی (متی ۱۲: ۲۲)، لالی (متی ۹: ۳۲) و دیوانگی (مرقس ۵: ۱-۵، ۹: ۲۰-۲۲) شوند.
دیوها در جهان دارای قدرت زیادی هستند (افسسیان ۶: ۱۱-۱۲)، اما قدرتشان با قدرت روح‌القدس قابل مقایسه نیست (اول یوحنا ۴: ۴). مسیحیان باید از هر آنچه که با دیوها مرتبط می‌شود و خصصوصا پرستش بتها، دوری جویند. بت به خودی خود چیزی نیست؛ اما هنگامی که انسانها بتی را می‌پرستند، در واقع دیوی را که در پس آن وجود دارد، می‌پرستند (اول قرنتیان ۱۰: ۱۹-۲۱ و تفسیر آن مشاهده شود).
این موضوع به شکل جامع تر در مقاله عمومی: ”شفا و رهایی“ مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

منبع: رازگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW