رسول کیست؟


رسول کسی است که توسط روح‌القدس ماموریت می‌یابد، فرستاده می‌شود، و تحت الهام قرار می‌گیرد تا انجیل را موعظه کند و باعث استقرار کلیسا گردد.
در آغاز، فقط دوازده شاگرد اصلی عیسی رسول خوانده می‌شدند. اما بعدها اشخاص دیگری نیز رسول خوانده شدند، نظیر پولس و یعقوب (اول قرنتیان ۱۵: ۷)، برنابا (اعمال ۱۴: ۳-۴)، سیلاس و تیموتاؤس (اول تسالونیکیان ۲: ۶-۷)، و اندرونیکوس و یونیاس (رومیان ۱۶: ۷).
رسالت اصلی رسولان این بود که وفادارانه تعالیم مسیح را به دیگران انتقال دهند و کلیسا تاسیس نمایند. در افسسیان ۲: ۲۰، رسولان بنیاد کلیسا خوانده شده‌اند.

منبع: رازگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW