حسادت در مسیحیت

 موضوع  حسادت   در   26   قسمت از کتاب مقدس آورده شده است 

   ترجمه قدیم

   ایوب باب ۵ آیه ۲
 ۲ زیرا غصّه، احمق را می‌كشد و حسد، ابله را می‌میراند.

   مزامیر باب ۳۷ آیه ۱
  ۱ به سبب شریران خویشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر.

   مزامیر باب ۳۷ آیه ۷
  ۷ نزد خداوند ساكت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طریق و مرد حیله گر خود را مشوش مساز.

   مزامیر باب ۷۳ آیه ۳
  ۳ زیرا بر متكبران حسد بردم چون سلامتی شریران را دیدم.

   امثال باب ۳ آیه ۳۱
 ۳۱ بر مرد ظالم حسد مبر و هیچكدام از راههایش را اختیار مكن.

   امثال باب ۱۴ آیه ۳۰
  ۳۰ دل آرام حیات بدن است، اما حسد پوسیدگی استخوانها است.

   امثال باب ۲۴ آیه ۱
  ۱ بر مردان شریر حسد مبر، و آرزو مدار تا با ایشان معاشرت نمایی،

   امثال باب ۲۴ آیه ۱۹
  ۱۹ خویشتن را به سبب بدكاران رنجیده مساز، و بر شریران حسد مبر،

   غزل غزلها باب ۸ آیه ۶
 ۶ مـرا مثل خاتـم بر دلت و مثـل نگیـن بر بازویت بگذار، زیرا كه محبت مثل موت زورآور است و غیرت مثل هاویه ستم كیش می‌باشد. شعله‌هایش شعله‌های آتش و لَهیب یهوه است.

   مرقس باب ۱۵ آیه ۱۰
  ۱۰ زیـرا یافته بود که روسای کهنه او را از راه حسد تسلیم کرده بودند.

   یوحنا باب ۱۱ آیه ۴۷
  ۴۷ پس روسای کهنه و فریسیان شورا نموده، گفتند: “چه کنیم زیرا که این مرد، معجزات بسیار می‌نماید؟

   اعمال باب ۱۳ آیه ۴۵
 ۴۵ ولی چون یهود ازدحام خلق را دیدند، از حسد پر گشتند و کفر گفته، با سخنان پولس مخالفت کردند.

   اعمال باب ۱۷ آیه ۵
 ۵ اما یهودیان بی ایمان حسد برده، چند نفر اشرار از بازاریها را برداشته، خلق را جمع کرده، شهر را به شورش آوردند و به خانه یاسون تاخته، خواستند ایشان را در میان مردم ببرند.

   رومیان باب ۱ آیه ۲۹
  ۲۹ مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خباثت؛ پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی؛

   رومیان باب ۱۳ آیه ۱۳
  ۱۳ و با شایستگی رفتار کنیم چنانکه در روز، نه در بزمها و سکرها و فسق و فجور و نزاع و حسد؛

   قرنتیان اول باب ۳ آیه ۳
  ۳ زیرا که تا به حال جسمانی هستید، چون در میان شما حسد و نزاع و جداییها است. آیا جسمانی نیستید و به طریق انسان رفتار نمینمایید؟

   قرنتیان اول باب ۱۳ آیه ۴
  ۴ محبت حلیم و مهربان است؛ محبت حسد نمیبرد؛ محبت کبر و غرور ندارد؛

   قرنتیان دوم باب ۱۲ آیه ۲۰
 ۲۰ زیرا می‌ترسم که چون‌ایم شما را نه چنانکه می‌خواهم بیابم و شما مرا بیابید چنانکه نمیخواهید که مبادا نزاع و حسد و خشمها و تعصب و بهتان و نمامی و غرور و فتنه‌ها باشد.

   غلاطیان باب ۵ آیه ۱۹ تا ۲۱
  ۱۹ و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور، ۲۰ و بت پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعتها، ۲۱ و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها که شما را خبر می‌دهم چنانکه قبل از این دادم، که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی‌شوند.

   غلاطیان باب ۵ آیه ۲۶
  ۲۶ لاف زن مشویم تا یکدیگر را به خشم آوریم و بر یکدیگر حسد بریم.

   تیموتائوس اول باب ۶ آیه ۴ تا ۵
 ۴ از غرور مست شده، هیچ نمی‌داند بلکه در مباحثات و مجادلات دیوانه گشته است که از آنها پدید می‌آید حسد و نزاع و کفر و ظنون شر ۵ ومنازعات مردم فاسدالعقل و مرتد از حق که می‌پندارند دینداری سود است. از چنین اشخاص اعراض نما.

   تیتوس باب ۳ آیه ۳
  ۳ زیرا که ما نیز سابقا بی فهم و نافرمانبردار و گمراه و بنده انواع شهوات و لذات بوده، در خبث و حسد بسر می‌بردیم که لایق نفرت بودیم و بر یکدیگر بغض می‌داشتیم.

   یعقوب باب ۳ آیه ۱۴
  ۱۴ لکن اگر در دل خود حسد تلخ و تعصب دارید، فخر مکنید و به ضد حق دروغ مگویید.

   یعقوب باب ۳ آیه ۱۶
  ۱۶ زیرا هرجایی که حسد و تعصب است، در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود می‌باشد.

   یعقوب باب ۵ آیه ۹
  ۹ ای برادران، از یکدیگر شکایت مکنید، مبادا بر شما حکم شود. اینک داور بر در ایستاده است.

   پطرس اول باب ۲ آیه ۱
 ۱ لهذا هر نوع کینه و هر مکر و ریا و حسد و هرقسم بدگویی را ترک کرده،

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW