روح‌القدس کیست؟


روح‌القدس خود خداوند است. خدا روح است (یوحنا ۴: ۲۴). روح‌القدس یکی از سه شکل یا حالت وجودیت خداوند است. خدای پدر، پسر (عیسی) و روح‌القدس: او یک خدای واحد در سه شخصیت است.
روح‌القدس در درون ایمانداران زندگی می‌کند (یوحنا ۱۴: ۱۷؛ اول قرنتیان ۳: ۱۶؛ ۶: ۱۹؛ افسسیان ۲: ۲۲). روح‌القدس تعلیم دهنده ایمانداران است (یوحنا ۱۴: ۲۶). او به مسیح شهادت می‌دهد (یوحنا ۱۵: ۲۶). روح‌القدس الهام بخش و هدایت کننده نویسندگان کتاب مقدّس بوده است (اعمال ۱: ۱۶؛ دوم پطرس ۱: ۲۱). داشتن روح‌القدس در اصل مثل داشتن مسیح است، در واقع وقتی ما مسیح را می‌پذیریم روح‌القدس را دریافت می‌کنیم (رومیان ۸: ۹-۲۱). از آنجاییکه عیسی و خداوند یکی هستند (یوحنا ۱۰: ۳۰)، روح‌القدس روح مسیح نیز هست.
روح‌القدس به ایمانداران قدرت زیادی می‌بخشد (اعمال ۱: ۸؛ ۲: ۱-۴). روح‌القدس عطایای خاصی برای خدمت ارائه می‌دهد (اول قرنتیان ۱۲: ۷-۱۱). اما مهمتر از همه اینکه روح‌القدس به ما کمک می‌کند تا مقدّس زندگی کنیم و در ما نُه ثمر از ثمرات روح را پدید می‌آورد (غلاطیان ۵: ۲۲-۲۳). ما بدون کمک روح‌القدس حتی برای یک دقیقه هم نمی‌توانیم زندگی مسیحی داشته باشیم.
روح‌القدس پس از رستاخیز مسیح از مردگان، شروع به سکونت دائمی در درون ایمانداران نمود. گرچه روح‌القدس در دوران عهد قدیم نیز فعال بود و افراد معینی را برای خدمات گوناگون و متنوع تجهیز می‌کرد (خروج ۳۱: ۲-۳؛ اعداد ۱۱: ۱۶-۱۷؛ داوران ۳: ۹-۱۰؛ ۶: ۳۴؛ ۱۱: ۲۹؛ اول سموئیل ۱۶: ۱۳)؛ اما آنطور که در مورد مسیحیان صادق است، در کل سکونت روح‌القدس در عهد قدیم به شکلی دائمی نبود، و فقط شامل حال تعداد اندکی از خادمین خاص خداوند بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW