ییهو نبی کیست؟

لغت فوق به معنای   او یهوه است   می‌باشد.

ییهُو پسر حنانی و یکی از انبیای یهودا در دوران پادشاهی بعشا و یهوشافاط می‌باشد. بعشا نیز مانند یربعام گتاه کرده و اسرائیل را نیز به گناه کشانده و خشم خداوند را برانگیخت. خداوند توسط ییهُو نبی به بعشا گفت: بواسطه اعمال بعشا، او را نیز مانند خاندان یربعام، نابود خواهم گردانید. ییهُو به یهُوشافاط نیز هشدار داد که غضب خداوند بر وی فرود خواهد آمد (پادشاهان اول ۱۶: ۱، ۷؛ دوم تواریخ ۱۹: ۲؛ ۲۰: ۳۴).

  منابع کتاب مقدس:     دوم تواریخ باب ۱۹، ۲۰ – پادشاهان اول باب ۱۶

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW