یدوتون کیست؟

لغت فوق به معنای   ستایش کننده، دعا کننده   می‌باشد.

یدُوتُون نام شخصی لاوی از خاندان مراری که یکی از سه موسیقی دان بزرگ خانه خداوند در دوران پادشاهی داود بود. داود وی را انتخاب کرد تا با هیمان و تعدادی دیگر با نواختن کرنا و سنج و سایر آلات موسیقی، خداوند را ستایش و حمد گویند. پسران یدُوتُون در کنار دروازه خانه خداوند می‌ایستادند و زیر سرپرستی پدرشان در زمان داود پادشاه، در خانه خداوند سنج و عود و بربط می‌نواختند و به این ترتیب خدا را خدمت می‌كردند. از وی به عنوان نبی داود پادشاه یاد شده است و در کتاب نحمیا می‌بینیم که از نسل یدُوتُون نیز به کار پرستش و حمد خداوند می‌پرداختند. احتمالا یدُوتُون و ایتان یک نفر بوده‌اند.

  منابع کتاب مقدس:     اول تواریخ باب ۱۶، ۲۵ – دوم تواریخ باب ۳۵ – نحمیا باب ۱۱

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW