هوشع کیست؟

لغت فوق به معنای   رستگاری، نجات دهنده   می‌باشد.

هُوشَع پسر بَئیری و اولین نبی از دوازده انبیای کوچک می‌باشد که در دوران عُزّیا و یوتام و آحاز و حِزقیا پادشاهان یهودا و یربعام بن یوآش پادشاه اسرائیل، نبوت می‌کرده است. او متعلق به پادشاهی اسرائیل و کتاب هوشع نیز متعلق به این نبی می‌باشد.خداوند به هوشع گفت که زنی بدکاره به نشانه بی وفایی قوم اسرائیل، برای خود به همسری انتخاب کند. نام همسر هُوشَع، جُومَر دختر دبلایم می‌باشد. هُوشَع از همسرش صاحب دو پسر به نامهای یزرعیل و لُوعَمی و یک دختر به نام لُوروحامَه گردید که نامهای آنان را خداوند انتخاب کرد. دوران نبوت هُوشَع در حدود شصت سال می‌باشد. او تنها نبی اسرائیل (حکومت شمالی) می‌باشد که تعداد بسیاری از نبوتهای او به نگارش درآمده است و تمامی کلام و تاریخ زندگی او در کتاب هُوشَع ثبت شده است (هوشع ۱: ۱-۶، ۹؛ ۲: ۲۳).

  منابع کتاب مقدس:     هوشع باب ۱، ۲، ۱۰

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW