نوح کیست؟

لغت فوق به معنای   آسایش، آسوده   می‌باشد.

نوح نام یکی از فرزندان لِمک و نوه متوشالح می‌باشد (پیدایش 5: 25-29). وی پس از آدم، دومین جد بزرگ نسل انسان می‌باشد. لِمک صد و هشتاد و دو ساله بود که صاحب نوح گردید. در هنگام تولد نوح، لِمک پسرش را شخصی که آنان را از لعنت خداوند بر زمین، آسوده خواهد کرد، نامید (پیدایش 5: 29). نوح زمانیکه پانصد ساله بود، سه پسر به نامهای سام و حام و یافِث داشت (پیدایش 5: 32). به سبب فساد و ظلم بر روی زمین، خداوند قصد نابود کردن زمین را کرد. نوح مردی عادل و با خدا بود. خداوند دستور ساخت کشتی برای نجات نوح و خانواده‌اش را به وی داد و نوح بر طبق خواست خداوند، یک کشتی درست کرد. وی از هر جانداری یک جفت در کشتی قرار داد، زن نوح و پسرانش و عروسهایش نیز به او پیوستند. نوح ششصد ساله بود که طوفان آغاز شد و تنها نوح و هر آنچه که در کشتی بود، نجات یافتند. کشتی برای صد و پنجاه روز بر روی آب شناور بود و سپس در کوههای آرارت بر خشکی قرار گرفت (پیدایش 8: 3-4). نوح و خانواده‌اش برای یک سال دیگر نیز در کشتی ماندند و سپس از آن خارج شدند (پیدایش 6: 14). خداوند نیز قول داد که هرگز دیگر زمین در آب غرق و نابود نخواهد شد. نوح پسر خود حام را به دلیل دیدن برهنگی‌اش مورد لعنت قرار داد. نوح سیصد و پنجاه سال دیگر بعد از سیل، زندگی کرد و در سن نهصد و پنجاه سالگی دیده از جهان فرو بست (پیدایش 9: 21).

  منابع کتاب مقدس:     پیدایش باب ۵، ۶، ۷، ۸

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW