مریم (نبیه) کیست؟

لغت فوق به معنای   سرکش، متمرد   می‌باشد.

مَرْیم نام خواهر موسی و هارون و پدر و مادر او از لاویان بوده‌اند (خروج ۲: ۴-۱۰؛ اول تواریخ ۶: ۳)، نام او در وقایع تاریخی کتاب خروج آمده است و در خروج ۱۵: ۲۰ از وی به عنوان یک نبیه نام برده شده است. وی از موسی بزرگتر بود و زمانی که دختر فرعون موسی را از رودخانه در میان نیزارها بیرون کشید، مریم نیز حضور داشت و به دختر فرعون پیشنهاد داد که زنی را برای شیر دادن نوزاد بیابد و مریم مادر موسی را به دختر فرعون جهت شیر دادن نوزاد معرفی کرد. موسی و قوم اسرائیل پس از عبور از دریای سرخ برای خداوند سرود خواندند و مریم با زدن دف شروع به پایکوبی کرد و بقیه زنها نیز از وی پیروی کردند.
مریم و هارون روزی موسی را به خاطر اینکه زنی حبشی گرفته بود، مورد نکوهش قرار دادند و خشم خداوند بر آنان قرار گرفت و مریم به مرض جذام مبتلا و رنگش سفید گردید. موسی از خداوند خواست که او را شفا دهد و خداوند به موسی گفت که مریم باید هفت روز در خارج از اردوگاه باشد و سپس می‌تواند بازگردد و مریم شفا یافت. مریم در محلی به نام قادش واقع در بیابان صین درگذشت و او را در همان جا دفن کردند. (خروج ۱۵: ۲۰-۲۱؛ ۲: ۴-۱۰؛ اعداد ۱۲: ۱؛ ۲۰: ۱)

  منابع کتاب مقدس:     خروج باب ۲، ۱۵ – اعداد باب ۱۲، ۲۰

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW