جاد کیست؟

لغت فوق به معنای   خوش اقبال   می‌باشد.

نام یک نبی و تاریخ نویس در دوران داود پادشاه بوده است. وی زمانی که داود در غاری در مواب پنهان شده بود، وی را از توقف در موآب برحذر داشت و از وی خواست تا به سرزمین یهودا برود. بر اساس دستور خداوند به توسط جاد، داود گروه نوازندگان و سرایندگان را برای خدمت در خانه خداوند قرار داد. جاد، پیام داوری و مجازات خداوند را در مورد سرشماری قوم توسط داود، به او اعلام کرد و از داود خواست تا مذبحی در خرمنگاه اَرُونه یبوسی برای خداوند برپا کند. وی یکی از سه نبی بود که همراه با سموئیل و ناتان، شرح تمامی وقایع دوران داود پادشاه را در کتابی به نام «سِفْرِ اخبـار» نوشت.

  منابع کتاب مقدس:     سموئیل اول باب ۲۲ – اول تواریخ باب ۲۱، ۲۹ – دوم تواریخ باب ۲۹ – سموئیل دوم باب ۲۴

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW