آساف کیست؟

لغت فوق به معنای   گرد هم آورنده   می‌باشد.

آساف پسر بَرَكْیا و یکی از لاویان می‌باشد که جهت گروه نوازندگان و سرایندگان خداوند برگزیده شد و داود او را به سرپرستی گروه انتخاب نمود تا در خیمه خداوند به نواختن و خواندن سرود مشغول شود. آساف یکی از نویسندگان مزامیر است و مزمور ۵۰ و ۷۳ تا ۸۳ به نام او منسوب می‌باشد.
اولین بار نام او زمانی که صندوق عهد خداوند را به اورشلیم می‌بردند، شنیده می‌شود، که همراه هِیمان و ایتان سنج می‌نواخت. حِزْقیا پادشاه در کتاب دوم تواریخ ۲۹: ۳۰ و یوشیا پادشاه در کتاب دوم تواریخ ۳۵: ۱۵ از وی به عنوان رایی (نبی) یاد کرده‌اند. پسران آساف نیز در خدمت خداوند و مشغول نواختن و سرودن بوده‌اند.

  منابع کتاب مقدس:     اول تواریخ باب ۶ – ۱۶ – ۲۵ – دوم تواریخ باب ۲۹، ۳۵

منبع: رازگاه

imandaran

FREE
VIEW