بشارت (درس نوزدهم)

چطور می توانیم به دوستان و خانواده مان بشارت بدهیم بدون اینکه به آنها بر بخورد و یا از ما دور شوند؟

هر ایمانداری خانواده، دوستان، و همکارانی دارد، و با کسانی آشنا هستند و معاشرت می کنند که ایماندار نیستند. در میان گذاشتن خبر خوش با دیگران می تواند مشکل باشد، و می تواند حتی مشکلتر باشد وقتی با آن شخص از نظر عاطفی نزدیک هستیم. کتاب مقدس به ما می گوید که بعضی مردم در مقابل شنیدن خبر خوش ناراحت می شوند (لوقا 12 : 51-53). بهر حال، به ما فرمان داده شده است که به انجیل بشارت بدهیم و هیچ عذری برای انجام ندادن آن نداریم (متی 28 : 19-20، اعمال رسولان 1 : 8، 1 پطرس 3 : 15).

بنابراین، ما چطور می توانیم به اعضای خانواده، همکاران، و آشنایانمان انجیل را بشارت بدهیم. مهمترین چیزی که می توانیم انجام دهیم دعاست. دعا کنید که خدا قلب آنها را عوض کند و چشمانشان را به حقیقت انجیل باز بنماید (2 قرنتیان 4 : 4). دعا کنید که خدا آنها را متقاعد کند که خدا آنها را دوست دارد و از طریق عیسی مسیح برای آنها نجات مهیا کرده است (یوحنا 3 : 16). برای حکمت دعا کنید که چگونه آنها را خدمت کنید (یعقوب 1 : 5). علاوه بر دعا، ما باید زندگی مسیحی و خداگونه داشته باشیم تا آنها ببیینند که خدا در زندگی ما چه تغییراتی داده است (1 پطرس 3 : 1-2). چنانکه فرنسیس آسیسی گفت، “انجیل را همیشه موعظه کنید و هر وقت لازم است از کلمات هم استفاده کنید.”

بالاخره، ما باید در بشارت دادن به انجیل همیشه آماده و شجاع باشیم. خبر نجات را از طریق عیسی مسیح برای دوستان و خانواده تان بیان کنید (رومیان 10 : 9-10). همیشه آماده باشید که دربارة ایمانتان صحبت کنید (1 پطرس 3: 15)، این کار را با نرمی و احترام انجام دهید. در نهایت ما باید نجات عزیزانمان را به خدا بسپاریم. قدرت خدا و فیض اوست که مردم را نجات می بخشد، نه سعی ما. بهترین و بیشترین کاری که ما می توانیم انجام دهیم دعا کردن و شهادت دادن به آنهاست و اینکه زندگیمان یک زندگی مسیحی نمونه باشد.

بهترین راه برای بشارت دادن به کسی که در یک مذهب دروغین است چیست؟

مهمترین چیزی که ما می توانیم برای کسانی انجام دهیم که درگیر یک مذهب دروغین هستند این است که برایشان دعا کنیم. ما باید دعا کنیم که خدا قلب آنها را عوض کرده چشمانشان را به حقیقت باز نماید (2 قرنتیان 4: 4). ما باید دعا کنیم که خدا به آنها نشان بدهد که به نجات بوسیلة عیسی مسیح نیاز دارند (یوحنا 3: 16). بدون قدرت خدا و ملزم شدن بوسیلة روح القدس، ما هیچوقت نمی توانیم کسی را نسبت به حقیقت متقاعد کنیم (یوحنا 16: 7-11).

ما در عین حال باید زندگی مسیحی خداپسندانه ای داشته باشیم، تا آنهایی که در مذاهب دروغین گرفتار شده اند بتوانند ببینند که خدا در زندگی خود ما چه تغییراتی ایجاد کرده است (1 پطرس 3: 1-2). ما باید برای داشتن حکمتی دعا کنیم که دیگران را با قدرت خدمت می کند (یعقوب 1: 5). علاوه بر همة اینها، ما باید در بیان انجیل شهامت داشته باشیم. ما باید خبر نجات از طریق عیسی مسیح را بیان کنیم (رومیان 10: 9-10). ما همیشه باید آماده باشیم تا از ایمانمان دفاع کنیم (1 پطرس 3: 15)، اما باید اینکار را با آرامی و احترام انجام دهیم. ما می توانیم خبر نجات را بطور صحیح اعلام کنیم، می توانیم بحث را برنده شویم، ولی بعلت عصبانیت و یا خود بهتر بینی نتیجة اصلی را نگیریم.

در نهایت، ما باید نجات کسانی را که به آنها بشارت می دهیم به خدا واگذاریم. این قدرت خدا و فیض اوست که مردم را نجات می دهد، نه سعی ما. در حالیکه خوب و حکیمانه است که برای دفاع از ایمانمان آماده باشیم و از مذاهب دروغین مطلع باشیم، اما هیچکدام از اینها باعث نجات کسانی که در تلة دروغهای مذاهب دروغین افتاده اند نمی شود. بهترین کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که برای آنها دعا کنیم، به آنها بشارت دهیم، و زندگی مسیحی داشته باشیم و اعتماد کنیم که روح القدس کار جذب کردن، متقاعد کردن، و تبدیل کردن آنها را انجام می دهد.

من چطور می توانم یک معلم کاذب (نبی کاذب) را که به من بشارت یا تعلیم میدهد را تشخیص بدهم؟

عیسی مسیح به ما هشدار داد که “مسیحان کاذب و انبیای کذبه” خواهند برخواست که حتی برگزیدگان خدا را فریب دهند (متی 24: 23-27، 2 پطرس 3: 3 و یهودا 17-18). بهترین راه محافظت خود از معلم کاذب و تعالیم دروغین او دانستن حقیقت است. برای شناخت یک معلم تقلبی باید حقیقت را یاد گرفت. هر ایمانداری که کلام حقیقت را درست دریابد (2 تیموتاووس 2: 15) و با دقت کتاب مقدس را مطالعه کند، می تواند تعالیم کاذب را تشخیص دهد. مثلا ایمانداری که کارهای پدر، پسر و روح القدس را در متی 3: 16-17 خوانده باشد فورا هر تعلیمی را که تثلیث را قبول نداشته باشد رد می کند. بنابراین قدم اول مطالعة کتاب مقدس است و بعد مقایسة کردن آن تعالیم با آنچه کتاب مقدس می گوید.

عیسی مسیح گفت “درخت را از میوة آن خواهیم شناخت” (متی 12: 33). وقتی دنبال میوه می گردیم، سه آزمایش مخصوص است که باید در مورد هر تعلیمی انجام داد تا بتوان صحت آن تعلیم را تعیین کرد:

1)این معلم دربارة عیسی مسیح چه می گوید؟ در متی 16: 15-16، عیسی مسیح پرسید ” مردم مرا که می دانند؟ پطرس جواب داد تو مسیح، پسر خدای حی هستی” و برای این جواب پطرس “برکت یافته” خوانده شد. در 2 یوحنا 9، می خوانیم “هر که پیشوایی می کند و در تعلیم مسیح ثابت نیست خدا را نیافته است، اما آنکه در تعلیم مسیح ثابت ماند او هم پدر و پسر را دارد.” بعبارتی، عیسی مسیح و کار نجات او بالاترین اهمیت را دارد و باید از هر کس که برابری مسیح با خدا را انکار می کند و قربانی شدن او را پایین می شمارد و یا انسان بودن عیسی را رد می کند بر حذر بود. اول یوحنا 2: 22 می گوید ” درغگو کیست؟ جز آنکه مسیح بودن عیسی را انکار کند. آن دجال است که پدر و پسر را انکار می نماید.”

2) آیااین معلم انجیل را بشارت می دهد؟ انجیل یعنی خبر خوشی که براساس کتاب مقدس دربارة مرگ عیسی، دفن او، و قیامش است (1 قرنتیان 15: 1-4). هر چند که حرفهای قشنگی وجود دارند که “خدا شما را دوست دارد”، “خدا می خواهد ما گرسنگان را غذا بدهیم”، و “خدا می خواهد شما ثروتمند باشید” اما اینها پیغام کامل انجیل نیستند. همانطور که پولس در غلاطیان 1: 7 هشدار می دهد، البته بعضی از مردم شما را گیج می کنند و سعی می کنند جلوی پخش انجیل عیسی مسیح را بگیرند. هیچکس، حتی واعظین عالی حق این را ندارند که پیغامی را که خدا به ما داده است عوض کنند. “اگر کسی انجیلی غیر از آنکه پذیرفتید بیاورد اناتیما باد.” (غلاطیان 1: 9).

3) آیا این معلم شخصیتی را نشان می دهد که خداوند را جلال دهد؟ در مورد معلمین کاذب، یهودا 11 می گوید “وای بر ایشان زیرا که براه قائن رفته اند و در گمراهی بلعام بجهه اجرت غرق شده اند و در مشاجرت قورح هلاک گشته اند.” بعبارت دیگر، یک معلم دروغین می تواند با غرور (قائن نقشة خدا را رد کرد)، با طمع (بلعام برای پول نبوت کرد)، و با بی اطاعتی (قورح خود را بالاتر از موسی قرار داد) شناخته شود. عیسی گفت از چنین مردمی برحذر باشید و آنها را از میوه های ایشان می شناسیم (متی 7: 15-20).

برای مطالعة بیشتر، کتابهایی از کتاب مقدس را که بطور مخصوص دربارة مبارزه با تعالیم غلط در کلیساست بخوانید: غلاطیان، 2 پطرس، 1 یوحنا، 2 یوحنا، و یهودا. اغلب مشکل است که یک معلم یا نبی دروغین را تشخیص دهیم. شیطان خود را بشکل فرشتة نور عرضه می کند (2 قرنتیان 11: 14) و فقط با آشنایی دقیق با حقیقت می توان معلم و نبی کذبه را تشخیص داد.

منبع: gotquestions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

imandaran

FREE
VIEW